• Fysio Laagdrempelige revalidatie

  • Fysio Laagdrempelige revalidatie

  • Fysio Laagdrempelige revalidatie

 Toestemmingsformulier AVG verwerken gegevens

Privacy Policy

Boekhout Fysiotherapie BV verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen wij daarom heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Boekhout Fysiotherapie BV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
- Alleen uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt;
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Toestemming wordt gevraagd middels een schriftelijke handtekening, zodat wij een fysiek bewijs hanteren van uw toestemming;
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt en wij nadrukkelijk uw toestemming hebben voor het verstrekken van uw gegevens aan andere partijen (waarmee wij een verwerkingsovereenkomst hebben);
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als Boekhout Fysiotherapie BV zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Boekhout Fysiotherapie BV verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Administratieve doeleinden;
- Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
- Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- De overeengekomen opdracht;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie Boekhout B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- (Zakelijk) Telefoonnummer;
- (Zakelijk) E-mailadres;
- Adres / e-mailadres
Uw persoonsgegevens worden door Boekhout Fysiotherapie BV opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de looptijd van onze overeenkomst en erna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar zoals wettelijk bepaald.

Verwerking van persoonsgegevens van patiënten

Persoonsgegevens van patiënten worden door Boekhout Fysiotherapie BV verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Administratieve doeleinden;
- Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- De behandelovereenkomst;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Boekhout Fysiotherapie BV de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voor- en achternaam;
- Tussenvoegsel en voorletters;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- Geslacht
- Gegevens over gezondheid.
- BSN (identiteitskaart nummer, rijbewijs nummer of paspoort nummer)
- verzekeringsgegevens
- Huisarts
- geboortedatum
Uw persoonsgegevens worden door Boekhout Fysiotherapie BV opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de behandelovereenkomst en daarna minimaal 15 jaar zoals wettelijk bepaald. U hebt te allen tijde het recht om u gegevens eerder te laten verwijderen. Waarom wij uw gegevens nodig hebben: Wij verzamelen uw gegevens voor het leveren van de behandeling Fysiotherapie volgens de wettelijke voorwaarden die daaraan zijn vastgesteld. Ook is het onze plicht uw identiteit te controleren en identificeren binnen de praktijk (legitimatieplicht). Hiermee kunnen wij met u of uw huisarts in contact komen wanneer dit nodig is (alleen als u toestemming geeft voor contact met de huisarts). Ook kunnen wij zo contact opnemen mocht er in onze diensten, afspraken of producten een wijziging optreden. Wij gebruiken uw gegevens ook voor het opstellen en uitvoeren van een voor u op maat gemaakt behandelplan.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zoals het versturen van vragenlijsten voor Qualiview, waarmee u uw mening kunt geven over de praktijk, behandelaar en de behandeling.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
- Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
- Het versturen van vragenlijsten omtrent de praktijk, behandeling en behandelaar.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Gebruik van Cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Dit zijn analytische cookies die kunnen registreren hoeveel bezoekers er op de website zijn komen kijken. Deze zullen nooit gebruikt worden om uw persoonsgegevens op te slaan of uw IP adres op te slaan.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Boekhout Fysiotherapie B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. In de gezondheidszorg is deze termijn wettelijk vastgesteld op 15 jaar. U hebt te allen tijde het recht om uw gegevens eerder te laten verwijderen.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
- Ieder persoon die binnen Boekhout Fysiotherapie BV uw gegevens verwerkt en in kan zien, heeft een geheimhoudingsverklaring ondertekend en dient zich daar dus aan te houden.
- Alle bestanden, systemen en computers waar uw gegevens verwerkt worden, zijn beveiligd met gebruikersnamen en/of wachtwoorden. Tevens zijn al onze digitale systemen voorzien van de nieuwste beveiligingssoftware om de veiligheid van uw gegevens te garanderen.
- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
- Onze systemen worden dagelijks getest op veiligheid om up to date te blijven en uw gegevens zo goed mogelijk te beveiligen.
- Al ons personeel is geïnformeerd over de nieuwe AVG wetgeving en de inhoud ervan.
- Onze website en mailing zijn beveiligd met een TLS (voorheen SSL). Dit is te zien aan de ‘https’ i.p.v. ‘http’ in de adresbalk van het internet als mede aan het hangslot in diezelfde adresbalk.

Regelement

Sinds mei 2009 geldt ook in de gezondheidszorg een identificatieplicht en moet u zich kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs. Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde Wet op Persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement. Onderstaand is het reglement weergegeven:
- Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, hebben ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere collega fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en eventuele administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
- U hebt het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
- Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in uw medische dossier opgeslagen.
- Ten einde de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem).
- Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt, kunt u dat mededelen aan uw fysiotherapeut.
- Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor schriftelijk toestemming heeft verleend.
- Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
- Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens minimaal 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.
- Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Rechten omtrent uw gegevens

U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook hebt u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Boekhout Fysiotherapie BV Boerhaavestraat 54 2215 EW te Voorhout Tel: 0252-220310 info@boekhoutfysiotherapie.nl

Fysiotherapiepraktijk Boekhout:

effectiviteit is onze kracht.

Fysiotherapiepraktijk Boekhout

U vindt Fysiotherapiepraktijk Boekhout in Voorhout, aan de Boerhavestraat 54. De praktijk is van maandag tot en met vrijdag geopend van 8.00 tot 18.00 uur. Behandelingen buiten die tijden zijn in overleg mogelijk. Maak een afspraak via telefoonnummer 0252-220310.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van Fysiotherapiepraktijk Boekhout, maak dan gebruik van het contactformulier op de website. U krijgt dan snel antwoord.

 Contactgegevens

Fysiotherapie Praktijk Boekhout
Boerhaavestraat 54
2215 EW Voorhout (Teylingen)

0252-220310
dboekhoutfysiotherapie@freeler.nl

BIG: 1903316250

Openingstijden

Maandag08:00-18:00
Dinsdag08:00-18:00
Woensdag08:00-18:00
Donderdag08:00-18:00
Vrijdag08:00-18:00

* Bij acute gevallen kunt u ook in het weekend worden behandeld.

Contactformulier

Hier vindt u onze praktijk


Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer.
Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Cookies worden ook gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen. Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.
Cookie-instelling bewerken